Obchodní podmínky

Vstupem do internetového portálu www.webinar.otidea.cz souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami použití, všemi příslušnými zákony, předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů ČR. Pokud s některou z podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo vstupovat na tento web. Materiály obsažené v jednotlivých kurzech jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují smluvní vztah mezi společností OTIDEA vzdělávaní s.r.o.  se sídlem Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 186 00, IČ: 05940109 (dále jen „Poskytovatel“) a objednatelem (dále jen „Objednatel“), a to při poskytování služeb vzdělávacích kurzů poskytovaných Poskytovatelem prostřednictvím internetového portálu www.webinar.otidea.cz.  


Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby s odbornou péčí, ve sjednané kvalitě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že v případě výpadku služby zajistí co nejdříve její dostupnost. O plánovaných odstávkách služby za účelem provedení např. údržby systému, aktualizace na novou verzi, změny v konfiguraci apod., které není technicky možné nebo bezpečné provést za provozu, budou Uživatelé informováni na stránkách Poskytovatele. V případě plánované odstávky bude o tuto dobu Uživatelům prodloužena doba přístupu do vzdělávacích kurzů.
 3. Poskytovatel garantuje celkovou dostupnost služeb nabízených v rámci těchto OP, na kterou je jednotlivý kurz Objednateli zpřístupněn.
 4. Poskytovatel neodpovídá za chyby způsobené na straně Objednatele.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje poskytnutí individuální slevy konkrétnímu Objednateli, popř. prodloužit dobu, po kterou bude zakoupený kurz přístupný.
 6. Poskytovatel má právo odmítnout registraci či zablokovat účet Objednatele, a to i bez udání důvodu, vždy však po předchozím vypořádání závazků z Objednatelem již objednaných a zaplacených služeb dle těchto OP. 
 7. Poskytovatel v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za škodu či újmu vzniklou nedodržením výše uvedeného.


Práva a povinnosti Objednatele

 1. Pro možnost využívání vzdělávacích kurzů je Objednatel povinen provést registraci na internetové stránce www.webinar.otidea.cz, v rámci které musí souhlasit s těmito OP.
 2. Pro zakoupení jednotlivých kurzů je potřeba tyto objednat přímo v rámci Portálu.
 3. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu jednotlivých kurzů ve stanovené výši.
 4. Jednotlivé objednané kurzy budou Objednateli zpřístupněny nejdříve po uhrazení stanovené ceny.
 5. Každý jednotlivý kurz bude Objednateli zpřístupněn v rámci Portálu na období 30 kalendářních dní, není-li u konkrétního kurzu uvedeno jinak.
 6. Objednatel se zavazuje chránit veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví Poskytovatele. Objednatel se zavazuje, že obsah jednotlivých kurzů využije pouze pro svou potřebu, nebude jej poskytovat dalším osobám či volně šířit.
 7. Pokud objednatel poruší některá z těchto omezení, poskytovatel může automaticky ukončit přístup ke kurzům a uživatelskému účtu. Po odebraní přístupu do uživatelského účtu, musí objednatel zničit veškeré stažené materiály, které vlastní, ať už v elektronické, nebo tištěné podobě.
 8. Objednatel bere na vědomí, že materiály, které jsou součástí školení a příklady v něm uvedené, mají obecný a orientační charakter, který nijak nereflektuje konkrétní situace Objednatele. Objednatel je tedy srozuměn s tím, že obsah školení nelze bez dalšího aplikovat na konkrétní prostředí Objednatele bez konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů nebo odborníkem v příslušné oblasti (právním zástupcem, auditorem).
 9. Součásti služby kterou si objednatel zakoupil nejsou zahrnuté dotazy a konzultace s lektory.


Služby

 1. Informace o službách včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých položek na internetové stránce www.webinar.otidea.cz
 2. Služby nabízené prostřednictvím internetové stránky se týkají především on-line vzdělávacích kurzů. 
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s Objednatelem jinak.


Cena a platební podmínky

 1. Provozovatel umožňuje platby pouze v českých korunách prostřednictvím zaslané faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele, nebo platební kartou v rámci Portálu. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 2. Konkrétní ceny v Kč včetně zákonné výše DPH jsou vždy uvedeny v popisu jednotlivých kurzů. 
 3. Není-li sjednáno jinak, doba splatnosti je 14 dnů od data vystavení faktury.
 4. Podklady k platbě jsou Objednateli zaslány na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služeb na internetové stránce, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 6. V případě objednání služeb a následným zaplacením vzniká objednateli právo užívat on-line vzdělávací kurz. 
 7. Neuhrazení faktury v termínu splatnosti může být důvodem pro stornování související objednávky.
 8. V případě zvolení platby kartou v rámci Portálu je obchodní styk s USA ->

Teachable, Inc.

470 Park Avenue South, 6th Floor

New York, New York 10016


Autorská práva

Provozovatel je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám podle zákona č. 121/2000 Sb.

 1. Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.
 2. Touto smlouvou Poskytovatel poskytuje Objednateli časově omezenou nevýhradní licenci k užití on-line vzdělávací platformy. Licence je poskytnuta výlučně za účelem školení uživatelů a pouze na dobu poskytování služby.
 3. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zejména půjčovat, kopírovat, upravovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů Poskytovatele či jakýkoliv obsah školení (on-line vzdělávacích kurzů).


Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn obsah těchto všeobecných obchodních podmínek jednostranně změnit.

Veškerá oznámení adresovaná Objednateli mohou být činěna ve formě elektronické zprávy adresované na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce. Poskytovatel je oprávněn zasílat zálohové faktury a daňové doklady Objednateli elektronicky, případně poštou.

V případě potřeby (oznámení, reklamace, technické problémy, stížnosti atp.) může Objednatel kontaktovat Poskytovatele na e-mailové adrese pověřeného pracovníka [email protected] nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.webinar.otidea.cz.  


Datum vydaní aktualizace: 11.01.2021